اعضای کارگروه اخلاق

  • رئیس کارگروه (معاون پژوهش و فناوری)
  • دبیر کارگروه
  • دو عضو پژوهشگر
  • کارشناس کارگروه

وظایف

  1. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در خصوص برنامه‌های مربوط به سلامت پژوهش و همچنین نحوه پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی در موسسه.

  2. بررسی پروپوزال و گزارش همانندجوی پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت جلوگیری از موازی‌کاری و تکراری بودن پایان‌نامه‌ها.

  3. دریافت یک نسخه از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بررسی چارچوب موازین اخلاق در پژوهش.

  4. رسیدگی شکایات در خصوص تخلفات پژوهشی.

  5. پیگیری امور مربوط به کمیته اخلاق از دانشگاه مادر در صورت نیاز.

  6. بررسی مستندات مقاله و وابستگی سازمانی نویسندگان جهت بهره‌مندی دانشجو از نمره مقاله.

دریافت فایل