ارتباط مستقیم

مدیر مرکز مشاوره

الهه صادقی

دکترای زوانشناسی عمومی

تلفن: 01154288851 (داخلی 137)

ایمیل: sadeghi@ahie.ac.ir