ارتباط مستقیم

مدیر مرکز اسناد

خدیجه قاضیانی

دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

تلفن: 01154288851 (داخلی 131)

ایمیل: ghaziyani@aihe.ac.ir