ارتباط مستقیم

مدیر امور مالی

هادی انزائی

کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن: 01154288851 (داخلی 105)

ایمیل: enzaee@aihe.ac.ir