ارتباط مستقیم

مدیر امور اداری

دکتر مهدی مسلمی

دکترای مکانیک - تبدیل انرژی

تلفن: 01154288851 (داخلی 132)

ایمیل: moslemi@aihe.ac.ir