ارتباط مستقیم

مدیر آموزش

فاطمه محدث دیلمی

فاطمه محدث دیلمی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن: 01154288851 (داخلی 121)

ایمیل: deilami@aihe.ac.ir