دفتر امور حقوقی موسسه آموزش عالی آیندگان به عنوان یک بخش حیاتی از سازمان، مسئولیت‌های گسترده‌ای را بر عهده دارد که به موفقیت و پیشرفت موسسه  و رضایت کلیه اراکین آن کمک می‌کند. این دفتر به منظور ارائه خدمات حقوقی به موسسه و تمام اعضای آن تشکیل شده است.

وظایف

  • تأمین تطابق با قوانین و مقررات: یکی از وظایف اصلی دفتر امور حقوقی، تضمین تطابق کلیه فعالیت‌های موسسه با قوانین و مقررات مربوط است. این شامل رسیدگی به مسائل حقوقی مرتبط با استخدام، قراردادها، حقوق دانشجویان و موارد دیگر می‌شود.
  • پشتیبانی از فرآیندهای حقوقی: دفتر امور حقوقی مسئولیت دارد که در فرآیندهای حقوقی موسسه پشتیبانی کند، از جمله مدیریت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، رسیدگی به شکایات حقوقی، و ارائه مشاوره‌های حقوقی به اراکین دانشگاه.
  • مدیریت قراردادها و مذاکرات: در موسسه، معاملات و قراردادها بسیار متعددی برقرار می‌شود. دفتر امور حقوقی مسئولیت دارد که مذاکرات قراردادها را انجام دهد، شرایط قراردادها را مشخص کند و اطمینان حاصل کند که همه‌ی این قراردادها با مقررات حقوقی مطابقت دارند.
  • مشاوره حقوقی: یکی از خدمات اساسی دفتر امور حقوقی، ارائه مشاوره‌های حقوقی به تمام اراکین  موسسه است. این شامل ارائه راهنمایی‌های حقوقی در مورد حقوق و تعهدات، مسائل استخدامی، قوانین موسسه و سایر مسائل مرتبط می‌شود.