واحد امور اداری موسسه آموزش عالی آیندگان، مسئول اجرایی بودن برنامه‌ها، فعالیت‌ها و سیاست‌های مصوب شورا است. 

وظایف امور اداری

  • مدیریت منابع انسانی: شامل استخدام و انتقال کارکنان، مدیریت حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، و ایجاد برنامه‌های آموزشی و توسعه شغلی برای پرسنل است.
  • مدیریت مالی و حسابداری: شامل بودجه‌بندی، حسابداری مالی، مدیریت درآمدها و هزینه‌ها، و گزارش مالی به مدیران و نهادهای مربوط می‌شود.
  • مدیریت امور دانشجویی: شامل ثبت نام دانشجویان، مدیریت پرونده‌های تحصیلی، ارائه خدمات مشاوره تحصیلی، و حل مشکلات دانشجویی است.
  • مدیریت تسهیلات و خدمات عمومی: شامل مدیریت ساختمان‌ها، امور نظافت، امنیت، تأمین اجتماعی، و سایر خدمات عمومی در دانشکده است.
  • مدیریت امور قانونی و مطالعاتی: شامل مدیریت مسائل قانونی و قراردادی، ارائه مشاوره حقوقی، و تحقیقات مرتبط با مسائل قانونی و سیاست‌گذاری است.
  • پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی: شامل ارائه خدمات فناوری اطلاعاتی، مدیریت کتابخانه، و پشتیبانی از زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی است.
  • ارتباطات و روابط عمومی: شامل مدیریت روابط با رسانه‌ها، ارتباط با جامعه، تبلیغات و بازاریابی، و ایجاد ارتباطات موثر با دیگر نهادها و مراکز است.

ارتباط با مدیر امور اداری