دکتر علی سرور خواه

دکترای مدیریت صنعتی
(تحقیق در عملیات)

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی  آیندگان - استادیار گروه مدیریت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال اخد مدرک

رشته و گرایش تحصیلی

دانشگاه

دکتری

1397

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)

دانشگاه سمنان

کارشناسی ارشد

1389

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی

1386

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات استخدامی

محل خدمت

عنوان سمت

نوع استخدام

نوع همکاری

پایه

موسسه آموزش عالی آیندگان

مدیر مرکز تحقیقات
مدیر گروه مدیریت

پیمانی

تمام وقت

4

فعالیت‌های حرفه‌ای

انتشارات علمی

روزهای حضور در دانشکده

شنبه الی پنج شنبه(9:00 الی14:00)

دفتر: ساختمان اداری، مرکز تحقیقات

ایمیل: sorukhah@aihe.ac.ir / تلفن: (داخلی 140) 54288851-011