واحد کارگزینی و رفاه

اداره کارگزینی

1- وضعیت استخدامی
هریک از کارکنان ملزم به انجام امور محوله ، زیر نظر مسئول ذیربط با رعایت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موسسه می‌باشد در غیر اینصورت با فرد خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.
2- حضور و غیاب
ساعت شروع کار اداری 7:30 صبح تا 7:40 می باشد و از ساعت 7:41 به بعد کسری کار تلقی می گردد.
پایان ساعت اداری 5 روز اول هفته ساعت 14:30 و اضافه کاری از ساعت 14:30 لغایت 20:00 می باشد.
در طول ماه 2 ساعت و نیم تاخیر و تعجیل مجاز می باشد.
کارکنان در طول ماه 2 روز و نیم مرخصی استحقاق دارند که پس از تکمیل فرم مرخصی و تایید مسئول مربوطه می توانند از مرخصی استفاده کنند و یا ذخیره نمایند.
حداکثر مرخصی قابل ذخیره در طول دوران خدمت 90 روز می باشد.
در صورت داشتن ذخیره مرخصی استحقاقی به مدت 30 روز 15 روز در پایان سال با تایید مسئول ذیربط قابل بازخرید می باشد.
کارکنان با ارائه گواهی پزشکی و تایید مسئول ذیربط در فرم های مرخصی می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند که در صورت عدم تایید توسط پزشک معتمد واحد مدت مذکور مرخصی استحقاقی منظور می گردد.
حقوق و مزایا در مدت مرخصی استعلاجی تا 3 روز درماه توسط موسسه و بیشتر از 3 روز حقوق و مزایا قطع گردیده و توسط بیمه تامین اجتماعی پرداخت می گردد.
حداکثر مدت مرخصی ساعتی در طول یک روز 4 ساعت بوده و بیشتر از آن مرخصی روزانه محاسبه می گردد.
در ابتدای شروع کار روزانه ماموریت ساعتی محاسبه نمی گردد کارکنان می بایست به واحد مراجعه و سپس به ماموریت ساعتی بروند.
ماموریت بیشتر از 7 ساعت در طول روز، روزانه تلقی می گردد و می بایست پس از تکمیل فرم مربوطه و تایید مسئول ذیربط و معاونت محترم اداری و مالی به ماموریت بروند.
وقت ناهار و نماز در شش ماه اول سال از 13:30-12:30 و در شش ماهه دوم سال از 13-12 می باشد. در طول مدت مذکور درب اتاقها جهت پاسخگویی به مراجعین می بایست باز باشد. ضمناً موسسه زمانی جهت صرف صبحانه تعیین ننموده و لذا تعیین نمودن مدت زمانی جهت صرف صبحانه وجاهت قانون ندارد.

3- سایر مقررات
کارکنان می بایست در تکریم ارباب رجوع سعی و تلاش نمایند و با حوصله و دوری از بکار بردن الفاظ ناشایست برخورد نمایند.
کارکنان ملزم به حفظ اسرار سازمان و افراد می باشند.
کارکنان ملزم به حفظ اموال موسسه می باشند و در این راستا می بایست نهایت دقت و صرفه جویی را در جهت مصالح موسسه نمایند.
کارکنان ملزم به رعایت سلسله مراتب سازمانی می باشند که در کلیه مکاتبات و انجام امور می بایست مراتب رعایت شود. 
تماس با ما: داخلی 127
پست الکترونیکی : bahri@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰