شورای آموزشی

 شورای آموزشی

‌- به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای موسسه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیت‌های آموزشی، شورای آموزشی تشکیل می‌شود.

- اعضای شورای آموزشی عبارت‌اند از:

‌الف) معاون آموزشی موسسه

ب) معاون تحصیلات تکمیلی موسسه

ج) معاونان آموزشی دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها

‌د) مدیر کل امور خدمات آموزشی موسسه

ه) دو تن از چهار تن اعضای هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای موسسه.

- وظایف شورای آموزشی موسسه عبارت است از:

‌الف) همکاری با معاون آموزشی موسسه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای موسسه و تصمیمات هیأت رییسه.

ب) ارائه پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای موسسه از جمله:

  • برنامه‌های آموزشی
  • نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب مصوبات
  • آیین‌نامه‌های آموزشی
  • طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه‌مدت و میان مدت
  • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

ج) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای موسسه یا معاون آموزشی موسسه به شورا ارجاع می‌دهد.

‌د) بررسی کیفیت آموزشی در موسسه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای موسسه.

ه) بررسی پیشنهاد تأسیس رشته‌ها و دوره‌های جدید موسسه

‌و) بررسی متون جزوه‌ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای موسسه

‌ز) بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته‌های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه‌های آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی.

ح) بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی موسسه که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رییس هر گروه آموزشی به‌شورای آموزشی ارجاع شود.

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰