لیست پایان نامه ها

فرم های مربوط به پایان نامه


لیست پایان نامه های دفاع شده دانشگاه به تفکیک گروه های آموزشی

 

ردیف
نام رشته
عنوان پایان نامه(دفاع شده ها)
نام دانشجو
نام استاد راهنما
مرتبه علمی

1

عمران 

پیش بینی مقاومت فشاری بتن به روش مغزه گیری با استفاده از روش های مدلسازی چند هدفی بر پایه هوش مصنوعی

سعادت محمد

    مدندوست- جمالی

دانشیار،استادیار

2

عمران 

پیش بینی مقاومت فشاری بتن خود تراکم با در نظر گرفتن تاخیر زمانی انتقال بتن به کمک شبکه عصبی GMDH و آنالیز رگرسیون

توانا حمید

   مدندوست- جمالی

دانشیار،استادیار

3

عمران 

اثر آب مغناطیسی بر خواص بتن حاوی پودر شیشه

عنقایی سید رامین

مدندوست رحمت

دانشیار 

4

عمران 

بررسی اثرات کاربرد آب مغناطیسی شده بر خواص بتن

صادق وحید

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

5

عمران 

تحلیل آزمایشگاهی بتن جریان پذیر و خودتراکم به همراه پودر شیشه

عبادی آقا باقر

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

6

عمران 

عملکرد دوام بتن سبک و معمولی در برابر نفوذ یون کلراید

خانی گوائی عماد

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

7

عمران 

تحلیل تاریخچه زمانی اثر میراگر مایع تنظیم شده بر کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها

ریاحی احمدوندی محمد

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

8

عمران 

اثر آوار بر خرابی پیش رونده در ساختمان

نصیرزاده راجیری  نیما

محمدی مجید

استادیار

9

عمران 

بررسی تحلیلی اثر تعداد دهانه بر رفتار قاب میانپر

بزرگی کوشالشاهی مهران

محمدی مجید

استادیار

10

عمران 

محاسبه ضریب اصلاح m در میانقاب های دارای بازشو

سرمایه خواه علیرضا

محمدی مجید

استادیار

11

عمران 

بررسی خواص مکانیکی بتن پر مقاومت حاوی زئولیت و پودر شیشه ضایعاتی

عشق دوست  غلامرضا

موسوی سید یاسین

استادیار

12

عمران 

بررسی خواص مکانیکی بتن پر مقاومت حاوی متاکائولن و پودر شیشه ضایعاتی 

مخصوص بازکیایی جواد

موسوی سید یاسین

استادیار

13

عمران 

مطالعه اثر انواع ورق های FRP بر ظرفیت نهایی دیوار برشی بتنی بازشودار

رادمان سحر

مدندوست رحمت

دانشیار 

14

عمران 

بررسی تاثیر بارهای لرزه ای بر حالت بهینه شکل سد بتنی در حالات مختلف بارگذاری

منصورکیایی صادق

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

15

عمران 

ارزیابی اثرات مشخصات فرکانسی و زمانی زلزله بر شدت خرابی و گسترش ترک در سدهای بتنی

شیخ کاظمی میلاد

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

16

عمران 

مدل سازی اثر باد بر سازه های بلند با روش المان محدود(Finite Element)

نصیری پورشکار  معصومه

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

17

عمران 

بررسی رفتار دینامیکی شمع بتنی در پی های گسترده تحت زلزله های دور و نزدیک

محمدی لیسه رودی متین

افتخاری مهدی

استادیار

18

عمران 

پیش بینی مقاومت فشاری 28 روزه بتن بر مبنای مقاومت فشاری 7 روزه آن به کمک منطق فازی 

پیکری عبداله

هوشمند آئینی علی

استادیار

19

عمران 

÷

ساحلی نیا سپهر

بهار آرش

استادیار

20

عمران 

پیش بینی مقاومت فشاری 28 روزه بتن بر مبنای مقاومت فشاری 7 روزه آن به کمک شبکه عصبی

تندکار مبارکی علیرضا

هوشمند آئینی علی

استادیار

21

عمران 

بررسی خواص مکانیکی بتن پر مقاومت حاوی پودر شیشه ضایعاتی و الیاف شیشه

رضاپور لسکو کلایه غلامرضا

هوشمند آئینی علی

استادیار

22

عمران 

تحلیل غیر خطی سازه 9 طبقه، تحلیل مودهای خرابی، تحلیل لرزه ای با نرم افزار SAP2000

جعفری نسب وحیدرضا

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

23

عمران 

اثرات خاکستر پوسته برنج روی بتن در محیط های فاضلابی

اسدالهی سحر

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

24

عمران 

تاثیر پرکننده های زئولیت و پودرسنگ آهک بر روی مقاومت فشاری بتن خودتراکم پس از بارگذاری زودهنگام

خالقی مهدی سمیه

مدندوست رحمت

دانشیار

25

عمران 

مطالعه تاثیر نوع عمل آوری بر بتن حاوی درصدهای مختلف زئولیت و پیش بینی نتایج به کمک منطق فازی 

نویدی اقدم نیما

هوشمند آئینی علی

استادیار

26

عمران 

نقش زئولیت روی خواص مهندسی بتن حاوی ضایعات پی وی سی بازیافتی

حسین دوست کامران محدثه

مدندوست رحمت

دانشیار

27

عمران 

آنالیز عددی سیستم های جداساز سنتی گیلان جهت حفظ سازه های تلاری

همرنگ چولابی   علی اکبر

نجاتی فائزه

مربی

28

عمران 

عوامل موثر برای استقرار مدیریت دانش در شرکت های ساختمانی استان گیلان

رحیم مشاعی کیارخ

هوشمند آئینی علی

استادیار

29

عمران 

پیاده سازی استراتژی توسعه پایدار پروژه های ساخت در ایران

ربیعی آمنه 

امانی نیما

استادیار

30

عمران 

عوامل خطرات مهم و اجرای مشارکت عمومی- خصوصی پروژه ها و امکان سنجی واگذاری وظایف سازمان مدیریت پسماند به بخش خصوصی و تعیین روش های بهینه واگذاری

پیکری حامد

هوشمند آئینی علی

استادیار

31

عمران 

شناسایی و مدیریت ریسک های سازه های بلند مرتبه

ابراهیمی سیقلی

هوشمند آئینی علی

استادیار

32

عمران 

بررسی بهینه سازی ابعاد و موقعیت بازشوها در سازه های بلند بر اساس فشار باد

پروار شاهرخ

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

33

عمران 

اثر میراگر MR در کنترل برخورد دو سازه

زین کرین مهدیه

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

34

عمران 

نقش مدیریت ساخت جهت شناسایی نقاط سیل خیز در بستر رودخانه و تعیین کاربری اراضی جهت اجرای پروژه های عمران( مطالعه موردی: شهر شلمان)

دروار علی

امیری ابراهیم

دانشیار

35

عمران 

ارزیابی عددی عملکرد قاب های بتن آرمه پیش ساخته با اتصالات شکل پذیر با قاب های درجاریز 

سبزیان حدیث

ربیعی فر حمیدرضا

استادیار

36

صنایع

کارایی در تحلیل پوششی داده ها با داده های کراندار و کاربرد آن در مدیران شعب بانک 

سیاوشی زنگیانی نغمه

حسین زاده لطفی فرهاد رحمانی بیژن

استاد تمام  دانشیار

37

صنایع

درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی فازی(کاربرد آن در شعب بانک)

محمدی مدینه

حسین زاده لطفی فرهاد رحمانی بیژن

استاد تمام  دانشیار

38

صنایع

ارزیابی و رتبه بندی عملکرد تامین کنندگان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد دو مرحله ای در محیط فازی

قلی زاده گردرودباری محمد

نجفی سید اسماعیل

استادیار

39

صنایع

ادغام واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها

شوشتری شکوفه

حسین زاده لطفی فرهاد رحمانی بیژن

استاد تمام  دانشیار

40

صنایع

ارائه مدلی جهت درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده یه همراه مطالعه موردی

منصوری زینب

حسین زاده لطفی فرهاد  

استاد تمام  

41

صنایع

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارشات در فضای غیر قطعی به همراه یک مطالعه موردی

شجری جویباری

نجفی سید اسماعیل

استادیار

42

صنایع

طراحی مدل تلفیقی MADM+GP جهت ارزیابی و تخصیص تامین کنندگان در زنجیره تامین در فضای خاکستری

ولی زاده مرزونی وحید

نجفی سید اسماعیل

استادیار

43

صنایع

مساله مکان یابی - تخصیص هاب در حمل و نقل چند وجهی و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری 

قاسمی محمد رضا

حسن زاده رضا

استادیار

44

صنایع

مکانیابی ایستگاه آتش نشانی فرودگاه رامسر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)

گرامی روح اله

حسن زاده رضا

استادیار

45

صنایع

مدل سازی و حل مساله طراحی تسهیلات دو هدفه با پارامترهای فازی

اسماعیل پور شهاب الدینی

حسن زاده رضا

استادیار

46

صنایع

مکان یابی به کمک تئوری تصمیم گیری با داده های فازی همراه با مطالعه موردی

پاکپور مریم

حسین زاده لطفی فرهاد  

استاد تمام  

47

صنایع

تدوین استراتژی های مدیریتی با رویکرد تحلیلی با روش Swot در صنعت آب مازندران

افضلی ابوالقاسم

نجفی سید اسماعیل

استادیار

48

صنایع

کارایی، اثر بخشی، بهره وری و تعیین نوع بازده به مقیاس هر یک از مراحل در ساختار دوبخشی و کاربرد آن در شعب بانک

رضایی دینه رودی

حسین زاده لطفی فرهاد  

استاد تمام  

49

صنایع

انتخاب استراتژی تعمیرات و نگهداری بهینه بر مبنای تصمیم گیری چند معیاره(MADM) مطالعه موردی: شرکت تامین ماشیران

.وریج کاظمی احمد

نجفی سید اسماعیل

استادیار

50

صنایع

ارزیابی مخاطرات تاسیسات فشار گاز منطقه 9 انتقال گاز با روش AHP و TOPSIS فازی

لزر فرخی آرش

حسن زاده رضا

استادیار

51

صنایع

مدلسازی و حل مساله بهینه سازی عملیات انتقال گاز طبیعی در خطوط لوله مورد مطالعاتی: منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نیک فرجام سعید

حسن زاده رضا

استادیار

52

صنایع

کارایی متقاطع و کاربرد آن در رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های فازی

کوچکی تاجانی الهام

حسین زاده لطفی فرهاد  

استاد تمام  

53

صنایع

سنجش کیفیت خدمات و نرخ وفاداری در صنعت هتلداری با استفاده از مدل سروکوال(مطالعه موردی هتل های پنج ستاره)

صفابخش نسترن

نجفی سید اسماعیل

استادیار

54

صنایع

ارائه مدلی جهت مکانیابی پایگاه های مدیریت بحران با رویکرد کمینه سازی هزینه های لجستیکی

باقری دلاور علی 

حسن زاده رضا

استادیار

55

صنایع

پیشرفت و پسرفت مالمکوئیست در ساختار شبکه با ورودی و خروجی فازی (مطالعه موردی بانک ملت)

مفرد محمد زمان 

حسین زاده لطفی فرهاد  

استاد تمام  

56

مکانیک

طراحی بهینه جاذبهای استوانه ای تحت بار شبه استاتیکی محوری با استفاده روش تجمعی ذره

پیرانوند سعید

جمالی علی

دانشیار

57

مکانیک

ارائه مدل دینامیکی آدمک به منظور شبیه سازی رفتار سرنشینان در تصادف

فکری ثابت چوبری عمران

جمالی علی

دانشیار

58

مکانیک

طراحی بهینه چند هدفی مدل ارتعاشی خودرو در تصادف صفحه ای با استفاده از تکامل دیفرانسیلی

مهردادیان مسعود

جمالی علی

دانشیار

59

مکانیک

طراحی بهینه کنترلر فازی برای ربات توانبخش دو درجه آزادی پا با استفاده از تکامل دیفرانسیلی

شعبانی صمغ آبادی

جمالی علی

دانشیار

60

مکانیک

تحلیل ترموالاستیک خیز و پایداری تیرهای ساخته شده از مواد با خواص تابعی با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی نمایی

رضایی حامد

خورشید وند احمدرضا

استادیار

61

مکانیک

بررسی تاثیر خواص فیزیکی وابسته دما در تحلیل ترموالاستیک تیر ضخیم ساخته شده از مواد با خواص تابعی 

زاور محمدامین

خورشید وند احمدرضا

استادیار

62

مکانیک

طراحی بهینه ای چند هدفی جاذب های انرژی استوانه ای با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی

کاویانی وحید

جمالی علی

دانشیار

63

مکانیک

تحلیل ارتعاش آزاد ورق مستطیلی ساخته شده از مواد با خواص تابعی با مدل سیگموئیدی با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی نمایی

نوراله زاده زواردهی عباس

خورشید وند احمدرضا

استادیار

64

مکانیک

طراحی بهینه چند هدفی مدل ارتعاشی سه بعدی خودرو تحت ورودی اتفاقی با استفاده از روش تکاملی دیفرانسیلی

واحدیان عرفان

جمالی علی

دانشیار

65

مکانیک

تحلیل خمش ورق های ضخیم مستطیلی شکل ساخته شده از مواد با خواص تابعی تحت بار مکانیکی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی نمایی

وطن دوست برگ سلفی فرهاد

خورشید وند احمدرضا

استادیار

66

مکانیک

طراحی بهینه کنترلر فازی برای ربات توانبخش پا با استفاده از الگوریتم ژنتیک

جعفری مهدی

جمالی علی

دانشیار

67

مکانیک

کمانش تیرهای پروالاستیک اشباع شده بصورت مدرج تابعی طولی

میرزاپوری مهدی

خورشید وند احمدرضا

استادیار

68

مکانیک

طراحی کنترلر فازی بهینه برای سیستم ردیاب با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی

ناجی محمدکاظم

جمالی علی

دانشیار

69

مکانیک

طراحی کنترلر فازی بهینه برای موتور با نسبت تراکم متغیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

پلرودی هراتبر جواد

جمالی علی

دانشیار

70

مکانیک

طراحی کنترلر بهینه PID فازی با استفاده از الگوریتم چند هدفی تکامل دیفرانسیلی بر اساس E-elimination

سلیمانی علیرضا

جمالی علی

دانشیار

71

مکانیک

طراحی بهینه جاذب های S شکل با استفاده از شبکه های عصبی پایه شعاعی و الگوریتم تکامل تفاضلی

تاجداری مهزیار

جمالی علی

دانشیار

72

مکانیک

خیز بزرگ ترموالاستیک تیرهای ضخیم غیر منشوری ساخته شده از مواد با خواص تابعی با استفاده از  تئوری های تغییر شکل برشی متفاوت 

سعادت مراد مرتضی

خورشید وند احمدرضا

استادیار

73

مکانیک

طراحی بهینه کنترلر فیدیک حالت برای سیستم توپ و میله با استفاده از سیستم فازی بهینه شده با الگوریتم ژنتیکی

عشورنژاد فردوس

جمالی علی

دانشیار

74

برق

طراحی بهینه ردیاب توان ماکزیمم برای منبع فتوولتاییک با استفاده از الگوریتم هوشمند جهش قورباغه SLFA

محمدزاده حسنی سید مبین

رضایی جوردهی احمد

استادیار

75

برق

تخمین پارامترهای سلول خورشیدی با الگوریتم های فرا ابتکاری

محمدی فیروز محمود

رضایی جوردهی احمد

استادیار

76

برق

افزایش بازده ی کوانتومی خارجی سلول خورشیدی با اضافه کردن لایه ی گرافن

فاضلی امین

رضایی جوردهی احمد

استادیار

77

برق

مطالعه و بررسی سلولهای خورشیدی چند پیوندی گالیوم- آرسناید برای دستیابی به راندمان جداکثری 

مرادرستمی اسماعیل

رضایی جوردهی احمد

استادیار

78

برق

آنالیز ترانزیستورهای مبتنی بر نانو لوله های کربنی برای بهبود اثرات کانال کوتاه

جوزایی سویری جابر

انوری فرد محمدکاظم

استادیار

79

برق

بهبود توان مصرفی مدارهای منطقی به کمک ترانزیستور تک الکترونی

جعفری کوشکدشتی هانیه

انوری فرد محمدکاظم

استادیار

80

برق

ردیابی نقطه توان ماکزیمم یک سیستم فوتوولتائیک با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی

محمدی حسن

رضایی جوردهی احمد

استادیار

81

کامپیوتر

ارائه روشی جدید رمز نگاری مبتنی بر ترکیب روش های متقارن و نامتقارن جهت افزایش سطح امنیت

لاکتراشی طیبه

بزرگی راد سید یاسر

استادیار

82

کامپیوتر

افزایش دقت تشخیص بیماریهای قلبی توسط به کارگیری رویکرد محاسبات نرم 

بهرام پور اکبر

بزرگی راد سید یاسر

استادیار

83

کامپیوتر

تشخیص بیماری دیابت در زنان باردار با استفاده از تکنیک های داده کاوی 

اسدالهی محمد

بزرگی راد سید یاسر

استادیار

84

کامپیوتر

ارائه یک اگوریتم ترکیبی جدید مبتنی بر هارمونی و کندوی زنبور عسل برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار

نعمتی سمیرا

بزرگی راد سید یاسر

استادیار

85

کامپیوتر

شناسایی مشترکین دارای برق غیر مجاز در شرکتهای توزیع نیروی برق به کمک تکنیکهای داده کاوی

صابرمیمندی سهیل

بزرگی راد سید یاسر

استادیار

86

کامپیوتر

بهینه سازی توازن بار در محاسبات ابری توسط رویکردهای محاسبات نرم

حاتمیان آناهیتا

بزرگی راد سید یاسر

استادیار

87

کامپیوتر

ارائه سیستم پیشنهاد دهنده پویا جهت تخمین نیازمندیهای کاربر مبتنی بر محاسبات نرم

خسروی لرگانی زهره

بزرگی راد سید یاسر

استادیار

 

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰