چاپ مقاله ISI دو دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چاپ مقاله ISI دو دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چاپ مقاله دانشجو آقای اشکان منصورکیا، کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه موسسه آموزش عالی آیندگان در ژورنال اشپرینگر Advances in Bridge Engineering باعنوان:

Prediction of the compressive strength of lightweight concrete containing industrial and waste steel fibers using a multilayer synthetic neural network
 

تحت راهنمایی استاد گروه عمران دکتر نجاتی را به ایشان، اساتید و جامعه دانشگاهی خانواده بزرگ آیندگان تبریک میگوییم.

 لینک مقاله و فایل مطالعه:

https://B2n.ir/w10015

 

چاپ مقاله دانشجو آقای علی محبوبی فر، کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه موسسه آموزش عالی آیندگان در ژورنال  MAKARA Journal of Technology  باعنوان:

Investigating the Resistance Properties of Concrete Containing Waste Carpet Fibers
 
تحت راهنمایی استاد گروه عمران دکتر نجاتی را به ایشان، اساتید و جامعه دانشگاهی خانواده بزرگ آیندگان تبریک میگوییم.

 لینک مقاله و فایل مطالعه:


https://B2n.ir/w01466

 

روابط عمومی موسسه آموزش عالی آیندگان

 

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت انتشار: ۱۲:۳۲

کلید واژه ها: مقاله iSi مقاله عمرا


نظر شما :