در جدول زیر، لیست رشته‌های تحصیلی موسسه آموزش عالی آیندگان به همراه مقاطع تحصیلی آورده شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره هر رشته و مقاطع تحصیلی، با مشاور انتخاب رشته موسسه تماس بگیرید.