واحد کارگزینی اعضای هیات علمی و کارکنان به عنوان یکی از مهم‌ترین واحدهای سازمانی، مسئولیت مدیریت منابع انسانی را بر عهده دارد. این واحد وظایف متنوعی از جمله استخدام، آموزش، پرداخت حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد و مدیریت پرسنل را انجام می‌دهد. واحد کارگزینی همچنین نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاست‌های مربوط به منابع انسانی در سازمان ایفا می‌کند. این واحد باید در راستای اهداف سازمان و ایجاد انگیزه و وفاداری در کارکنان عمل کند. به طور کلی، واحد کارگزینی به عنوان پل ارتباطی میان مدیریت و کارکنان عمل می‌کند و نقش حیاتی در تأمین و توسعه منابع انسانی سازمان دارد.

ارتباط با مدیر منابع انسانی موسسه