نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

هدف نشریه‌ی "تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات" ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران درحوزه های علوم ریاضی، مهندسی صنایع، مدیریت و مباحث میان رشته ای مرتبط با این شاخه های علمی است تا بتوانند آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های فعالیت خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند. این نشریه به دنبال معرفی مسائل مختلف تصمیم گیری و تحقیق در عملیات در سطحی است که برای دانشجویان، متخصصان و سایر علاقه‌مندان به مباحث بهینه سازی قابل استفاده باشد.

رتبه ارزیابی 1401

الف

درجه

Q2 باضریب تاثیر 0.143 در ISC

International Journal of Research in Industrial Engineering

 An international scholarly open access, peer-reviewed, interdisciplinary, and fully refereed journal published quarterly. This journal provides a domain for professionals, academicians, researchers, policymakers, and practitioners working in the fields of applied mathematics, industrial engineering, reliability engineering, TQM, management, and globalization to present their research findings, propose new methodologies, disseminate the latest findings, and to learn from each other’s research directions. IJRIE focuses on applied research in the areas of industrial engineering with a bearing on inter/intradisciplinary research. This journal publishes full-length research manuscripts, insightful research, and practice notes, as well as case studies. This journal respects the ethical rules in publishing and is subject to the rules of the Ethics Committee for Publication (COPE) and is committed to following the executive regulations of the Law on Prevention and Combating Fraud in Scientific Works.

رتبه ارزیابی 1401

الف

درجه

IF in ISC : 0/661 - (2022)