ارتباط مستقیم

معاونت عمرانی و اجرایی

دکتر صالح اسدی 

دکترای حسابداری

تلفن: 01154288851 (داخلی 111)

ایمیل: asadi@aihe.ac.ir