ارتباط مستقیم

معاونت اداری و مالی

مهدی رحیمی

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

تلفن: 01154288851 (داخلی 103)

ایمیل: rahimi@aihe.ac.ir