ارتباط مستقیم

مدیر منابع انسانی

محبوبه بحری

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر 

تلفن: 01154288851 (داخلی 127)

ایمیل: bahri@aihe.ac.ir