درباره انبار مرکزی

 1. درخواست خرید کالا و لوازم براساس درخواست مراکز هزینه و پس از تائید معاونت اداری و مالی یا مدیر امور اداری صادر و جهت خرید به اداره تدارکات ارسال می‌گردد.
 2.  دریافت اجناس خریداری شده و ثبت ورود به انبار براساس درخواست خرید به همراه فاکتور از پرسنل تدارکات.
 3.  تحویل کالا به پرسنل و مراکز هزینه

بخشنامه‌های صادره انبار مرکزی

 1. این اداره جهت نظم بخشیدن به امور اداره انبار مرکزی طی بخشنامه های مشروحه ذیل اقدام به اطلاع رسانی نموده است.
 2. نظر به اینکه جهت درخواست کالا فرمهای چهار برگی کاربن دار تهیه شده است لذا خواهشمند است از این پس درخواست کالا در برگه‌های مذکور تنظیم و ارائه گردد. ضمناً لازم
 3.  پس از تحویل درخواست کالا به انبار، فرد متقاضی شخصاً ملزم به امضاء حواله انبار می‌باشد.
 4. به هیچ عنوان، کالا بدون دریافت درخواست کالا و امضاء حواله انبار تحویل نخواهد شد.
 5. جهت درخواست کالا نیاز یک ماهه با توجه به میزان مصرف و تعداد نفرات در نظر گرفته شود و از درخواست‌های غیرضروری و به تعداد بیش از نفرات خودداری شود.
 6.  در هنگام درخواست کالا نام ونام خانوادگی تحویل گیرنده به همراه کد پرسنلی کارمند قید گردد.
 7. هر حوزه یا مرکز هزینه نماینده ای را به صورت مکتوب جهت تحویل گرفتن اقلام مصرفی ماهیانه معرفی نماید.
 8. به کلیه تحویل گیرندگان اقلام (نمایندگان معرفی شده ازسوی مراکز هزینه) از انبار مرکزی توصیه می‌شود به هنگام واگذاری هرنوع کالا و وسیله به دیگران ازتحویل گیرنده اقلام رسید دریافت نمایند.
 9. جهت تسریع در امر ثبت حواله پیشنهاد می‌گردد درخواست ها پس از طی کلیه مراحل اداری از دهم تا پانزدهم هر ماه به اداره انبار مرکزی تحویل گردد تا نسبت به صدور و ثبت در کاردکس اقدام گردد.