ارتباط مستقیم

مدیر گروه مهندسی برق

دکتر فرشته پورآهنگریان

 دکترای مهندسی برق

تلفن: 01154288851 (داخلی 133)

ایمیل: pourahangariyan@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

هادی فرهنگی

کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی

تلفن: 01154288851 (داخلی 133)

ایمیل: farhangi@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه حسابداری

محسن ایمنی

دکتر محسن ایمنی

دکترای حسابداری

تلفن: 01154288851 (داخلی118)

ایمیل: imeni@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه حقوق

دکتر امین رادمان

دکترای حقوق - جزا و جرم‌شناسی

تلفن: 01154288851 (داخلی 133)

ایمیل: aminradman@yahoo.com

ارتباط مستقیم

مدیر گروه روانشناسی و مشاوره

دکتر الهه صادقی

دکترای روانشناسی عمومی

تلفن: 01154288851 (داخلی 137)

ایمیل: sadeghi@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه زبان خارجه

بیژن حکمت‌شعار

دانشجوی دکترای زبان اینگلیسی

تلفن: 01154288851 (داخلی 138)

ایمیل: bizhanhekmat@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه مهندسی صنایع

دکتر سیداحمد عدالت‌پناه

دکترای ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

تلفن: 01154288851 (داخلی 107)

ایمیل: saedalatpanah@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه طراحی پوشاک و دوخت

سمانه ساحلی

کارشناسی ارشد طراحی پوشاک

تلفن: 01154288851 (داخلی 133)

ایمیل: s.saheli@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه علوم پایه

خدیجه قاضیانی

دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

تلفن: 01154288851 (داخلی 131)

ایمیل: ghaziyani@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه مهندسی عمران

دکتر هادی فقیه‌ملکی

دکترای مهندسی عمران - سازه

تلفن: 01154288851 (داخلی 141)

ایمیل: h.faghimaleki@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه عمومی و معارف اسلامی

دکتر امین دیلمی‌معزی

دکترای جامعه‌شناسی

تلفن: 01154288851 (داخلی 133)

ایمیل: amindeilami@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر صفا

دکتر رامین صفا

دکترای مهندسی کامیوتر

تلفن: 01154288851 (داخلی 125)

ایمیل: safa@aihe.ac.ir / صفحه شخصی

ارتباط مستقیم

مدیر گروه گرافیک و ارتباط تصویر

محمد جمشیدی

کارشناسی ارشد گرافیک

تلفن: 01154288851 (داخلی 133)

ایمیل: jamshidi@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه مدیریت

دکتر علی سرورخواه

دکترای مدیریت

تلفن: 01154288851 (داخلی 140)

ایمیل: sorourkhah@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه مهندسی معماری

سمانه حسین‌پوریان

دانشجوی دکترای مهندسی معماری

تلفن: 01154288851 (داخلی 135)

ایمیل: hosseinpourian@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر گروه مهندسی مکانیک

دکتر مهدی مسلمی

دکترای مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

تلفن: 01154288851 (داخلی 132)

ایمیل: moslemi@aihe.ac.ir