اعضای شورای پژوهشی

‌الف) معاون پژوهش موسسه.

ب) معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه.

ج) نمایندگان دانشکده و پژوهشکده‌ها.

‌د) یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به موسسه با معرفی رییس موسسه.

ه) دو تن از اعضای هیأت علمی، صاحب فعالیت‌های پژوهشی ارزنده به پیشنهاد معاون پژوهشی و تصویب شورا.

وظایف شورای پژوهشی

‌الف) همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رییسه.

ب) ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای موسسه از جمله:

 • بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در موسسه.
 • هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در موسسه.
 • مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج.
 • بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری موسسه و مراکز‌صنعتی.

ج) تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح‌های تربیت محقق.

د) بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر‌چه بیشتر جهان دانش.

ه) پیشنهاد چگونگی استاد از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش.

‌و) تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.

‌ز) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای موسسه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد.

ح) تصویب طرحهای پژوهشی موسسه.

ط) ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و‌نشر آثار علمی.

ی) پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای موسسه.

ک) ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان موسسه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه.

ل) تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور.

م) برنامه‌ریزی فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی.

ن) پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی موسسه .

شرح وظایف شورای پژوهشی

 • همکاری با معاون پژوهشی و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رییسه.
 • ارایه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای موسسه از جمله:

– بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در موسسه.

– مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج موسسه.

– بررسی نحوه ارایه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری موسسه و مراکز‌صنعتی.

 • همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی موسسه.
 • تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط مشی پژوهشی و فناوری موسسه به منظور ارایه به شورای موسسه.
 • تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح‌های تربیت محقق.
 • بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین متدهای پژوهشی.
 • پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیات‌علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش.
 • تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.
 • ‌بررسی و اظهار نظر درباره مسایلی که شورای موسسه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهدتصویب طرح‌های پژوهشی موسسه با اولویت بخشیدن به طرح‌های پژوهشی کاربردی.
 • ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و‌نشر آثار علمی.
 • پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای موسسه.
 • ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان موسسه برای کار درجامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه.
 • تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور.
 • برنامه‌ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی واجد شرایط.