شورای اداری و مالی یکی از بخش‌های اساسی و حیاتی در ساختار سازمانی موسسه آموزش عالی آیندگان است. این شورا به منظور مدیریت امور اداری و مالی و ارائه تصمیمات استراتژیک مرتبط با آن‌ها تشکیل می‌شود. نقش و اهمیت آن در پیشبرد اهداف موسسه و ایجاد محیطی که امکان ارائه بهترین خدمات به اراکین آن را فراهم می‌کند، بسیار حیاتی است.

وظایف

  • ارتقاء کیفیت اداری: یکی از وظایف اصلی شورای اداری و مالی، ارتقاء کیفیت اداری موسسه آموزش عالی آیندگان است. این شامل ارزیابی و بهبود فرآیندهای اداری، تدوین و اجرای سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با مدیریت اداری می‌شود.
  • مدیریت منابع مالی: شورای اداری و مالی مسئولیت مدیریت منابع مالی موسسه آموزش عالی آیندگان را بر عهده دارد. این شامل برنامه‌ریزی بودجه، کنترل هزینه‌ها، تخصیص منابع به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و ارزیابی عملکرد مالی می‌شود.
  • تصمیم‌گیری استراتژیک: شورای اداری و مالی مسئولیت تصمیم‌گیری درباره مسائل استراتژیک موسسه آموزش عالی آیندگان را دارد. این شامل تصویب سیاست‌ها، راهبردها، طرح‌ها و پروژه‌های مهم موسسه است که بر توسعه و پیشرفت آن تأثیرگذارند.
  • پشتیبانی از اراکین دانشکده: یکی از اهداف اصلی شورای اداری و مالی، پشتیبانی از اراکین دانشکده به منظور فراهم کردن محیطی مناسب برای فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و اداری است. این شامل ارائه خدمات مناسب، حل مشکلات و رفع موانع برای پیشرفت اراکین موسسه آموزش عالی آیندگان می‌شود.
  • ارتقاء شفافیت و شفاهیت: شورای اداری و مالی مسئولیت دارد که فرآیندهای تصمیم‌گیری را شفاف و شفاهی کند و ارتباط با اراکین دانشکده را تقویت کند. این اقدامات باعث افزایش اعتماد اراکین به مدیریت موسسه آموزش عالی آیندگان و افزایش مشارکت آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌شود.