اعضای شورای آموزش موسسه آموزش عالی آیندگان

 1. ‌معاون آموزشی موسسه آموزش عالی آیندگان.
 2. معاون تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی آیندگان. 
 3. معاونان آموزشی موسسه آموزش عالی آیندگان. 
 4. مدیر کل امور خدمات آموزشی موسسه آموزش عالی آیندگان. 
 5. دو عضو هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورا.

 وظایف شورای آموزشی

 •  همکاری با معاون آموزشی موسسه آموزش عالی آیندگان برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای موسسه و تصمیمات هیأت رییسه.
 • برنامه‌های آموزشی.
 • نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب مصوبات.
 • آیین‌نامه‌های آموزشی.
 • طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه‌مدت و میان مدت.
 • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید.
 • بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای موسسه یا معاون آموزشی موسسه به شورا ارجاع می‌دهد.
 • ‌ بررسی کیفیت آموزشی در موسسه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای موسسه آموزش عالی آیندگان.
 • بررسی پیشنهاد تأسیس رشته‌ها و دوره‌های جدید موسسه آموزش عالی آیندگان.
 • ‌ بررسی متون جزوه‌ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای موسسه آموزش عالی آیندگان.
 •  بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته‌های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه‌های آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی.
 •  بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی موسسه آموزش عالی آیندگان که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رییس هر گروه آموزشی به‌شورای آموزشی ارجاع شود.