دکتر خدیجه قاضیانی

دکترای تخصصی حسابداری 

 دانشیار دانشکده علوم اداری و فناوری

مربی علوم پایه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال اخد مدرک

رشته و گرایش تحصیلی

دانشگاه

دکتری

1397

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کارشناسی ارشد

1390

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمت

عنوان سمت

نوع استخدام

نوع همکاری

پایه

موسسه آموزش عالی آیندگان

 مدیر گروه رشته حسابداری و مدیریت مالی

پیمانی

تمام وقت

6

فعالیت‌های حرفه‌ای

انتشارات علمی