دفتر نظارت و ارزیابی یکی از بخش‌های حیاتی موسسه آموزش عالی آیندگان است که مسئولیت تضمین کیفیت و بهبود پایدار فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و اداری را بر عهده دارد. این دفتر به منظور ارتقاء عملکرد و تحقق اهداف استراتژیک موسسه ایجاد شده است.
  • نظارت بر فعالیت‌های آموزشی: یکی از وظایف اصلی دفتر نظارت و ارزیابی، نظارت بر فعالیت‌های آموزشی است. این شامل ارزیابی و نظارت بر برنامه‌های درسی، روش‌های آموزش و ارزیابی دانشجویان می‌شود.
  • ارزیابی کیفیت تحقیقاتی: دفتر نظارت و ارزیابی مسئولیت دارد که کیفیت تحقیقات انجام شده در موسسه را ارزیابی کند. این شامل بررسی ارزش علمی و کارآیی پروژه‌های تحقیقاتی، ارزیابی عملکرد پژوهشگران و پشتیبانی از ارتقاء استانداردهای علمی می‌شود.
  • ارزیابی عملکرد اداری: در کنار فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی، دفتر نظارت و ارزیابی مسئولیت دارد که عملکرد اداری موسسه را نیز ارزیابی کند. این شامل بررسی کارایی فرآیندهای اداری، بهبود سیستم‌های اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان اداری می‌شود.
  • ارزیابی رضایتمندی دانشجویان و اعضای هیات علمی: یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی کیفیت خدمات موسسه، ارزیابی رضایتمندی دانشجویان و اعضای هیئت علمی است. دفتر نظارت و ارزیابی مسئولیت دارد که این ارزیابی‌ها را انجام دهد و تدابیری برای بهبود رضایتمندی اراکین موسسه اتخاذ کند.
  • پشتیبانی از فرآیند بهبود مداوم: دفتر نظارت و ارزیابی به منظور بهبود مداوم عملکرد موسسه، پشتیبانی از فرآیند بهبود مداوم را انجام می‌دهد. این شامل تحلیل داده‌ها، ارائه پیشنهادهای بهبود، و رصد تغییرات و بهبودهای اعمال شده می‌شود.