وظایف هیأت اجرایی جذب (بر اساس ماده پنج آئین‌نامه هیأت عالی جذب)

  1. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی.
  2. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی موسسه.
  3. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و انتقال در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه.
  4. اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی.
  5. نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی.
  6. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین.

ارتباط مستقیم با دفتر جذب اعضای هیات علمی

نشانی: مازندران، تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهدای دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان

تلفن: 4-01154288851 (داخلی133)

ایمیل: jazb@aihe.ac.ir