نامنشانی
مگیران : بانک اطلاعات کشورhttps://www.magiran.com
سیویلیکا : مقالات علمی کنفرانس و نشریاتhttps://civilica.com
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جاد دانشگاهیhttps://www.sid.ir
کتابخانه موسسه آموزش عالی آیندگانhttp://5.202.73.55:8026/opac
ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com
IEEE Xplorehttps://ieeexplore.ieee.org
Springerhttps://link.springer.com
Wileyhttps://onlinelibrary.wiley.com
Emeraldhttps://www.emerald.com/insight
دریافت کتب بین المللیLink
دریافت مقالات علمیLink