ارتباط مستقیم

موسسه آموزش عالی آیندگان

 نشانی: مازندران، تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهدای دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان

کدپستی: 4681853617

تلفن گویا: 4-54288851 (011) (شماره تلفن‌های داخلی

ایمیل روابط عمومی: pr@aihe.ac.ir