کارشناسان گروه آموزش روانشناسی

 

 

نام : زهرا

نام خانوادگی : احمد نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک : ahmadnejad@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۹