مدیر گروه زبان خارجه

نام : بیژن

نام خانوادگی : حکمت شعار

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا زبان انگلیسی

پست الکترونیک : bizhan_hekmat @aihe.ac.ir

کلید واژه ها: مدیر گروهزبان خارجه

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷