مدیر گروه روانشناسی

 

نام :   الهه

نام خانوادگی   صادقی

مدرک تحصیلی :  دکتری روانشناسی عمومی

پست الکترونیکی :  elahehsadeghi49@yahoo.com

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۷