مدیر گروه تربیت بدنی

نام :   هادی

نام خانوادگی   فرهنگی

مدرک تحصیلی :   کارشناس ارشد تربیت بدنی

پست الکترونیکی :    farhangi@aihe.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷