ریاست گروه علوم انسانی

 

نام :   محسن

نام خانوادگی   ایمنی

مدرک تحصیلی :   دکتری حسابداری

پست الکترونیکی :    imeni@aihe.ac.ir

 

 

 

 

شرح وظایف ریاست دانشکده

الف‌- نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ مصوباتی‌ که‌ از طریق‌ رئیس‌ دانشگاه‌ ابلاغ‌ می‌شود و ایجاد زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌ رشد استعدادهای‌ تحصیلی‌

ب‌- ایجاد هماهنگی‌ در امور آموزشی‌ و پژوهشی‌، اداری‌ و مالی‌ و فرهنگی‌ دانشکده‌

 ج‌ - نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ وظایف‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ دانشکده‌

 د - ارزیابی‌ و هماهنگ‌ کردن‌ کلیه‌ فعالیت‌های‌ واحدهای‌ تابع‌ دانشکده‌

هـ - پیشنهاد بودجه‌ سالانه‌ دانشکده‌

 و - نظارت‌ بر کار شورای‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ و ... دانشکده‌

 ز - ارزیابی‌ کار سالانه‌ دانشکده‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ رئیس‌ دانشگاه‌

 ح‌ - بررسی‌ صلاحیت‌ معاونان‌ گروه‌ها و اظهارنظر درباره‌ آنان شوراهای‌ دانشگاه‌

ط- ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، ‌اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده.

ی - ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه‌های آموزشی.

ک- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸