مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجو


اطلاعیه نحوه دسترسی به سامانه آموزشی

اطلاعیه نحوه دسترسی به سامانه آموزشی

کلیه دانشجویان می توانند  به منظور استفاده از آموزش الکترونیکی در نیمسال جاری از طریق اطلاعات زیر به سامانه مذکور  به آدرس (سایت دانشگاه-آموزش مجازی دانشجویان-لینک کلاس های درس ) دسترسی داشته باشند.

ادامه مطلب