آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه صندوق رفاه دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
آئین نامه نحوه ی تشویق مقالات علمیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
آیین نامه آموزشی مقاطع کارشناسی و کاردانیآیین نامه های آموزشی
آیین نامه انضباطی دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های واحد حراست
آیین نامه برگزاری امتحاناتآیین نامه امتحانات
آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعیآیین نامه های اداری - مالی
بخشنامه سنوات تحصیلی مجاز وسنوات ارفاقی دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلیبخشنامه های نظام وظیفه
برگه اعتراضفرمهای آموزشی
تعهد نامه شرایط مربوط به معادلسازیفرمهای آموزشی
جدول سنوات مجاز دانشجویان مقاطع مختلفبخشنامه های نظام وظیفه
راهنمای استفاده از همانند جوفرمهای مربوط به پایان نامه
راهنمای پرداخت اقساط معوقهآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای تصویری ایران داکفرمهای مربوط به پایان نامه
راهنمای تمدید دفترچه اقساطآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای صدور تسویه حساب وام دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای صدور دفترچه اقساط وام دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای نگارش و ارائه پایان نامه مقطع کارشناسی معماریفرمهای آموزشی
شیو نامه انضباطی دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های واحد حراست
ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع