آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه صندوق رفاه دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
آئین نامه نحوه ی تشویق مقالات علمیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی های سال ۱۳۹۲ و قبل از آنآیین نامه های آموزشی
آیین نامه انضباطی دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های واحد حراست
آیین نامه برگزاری امتحاناتآیین نامه امتحانات
آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعیآیین نامه های اداری - مالی
بخشنامه سنوات تحصیلی مجاز وسنوات ارفاقی دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلیبخشنامه های نظام وظیفه
جدول سنوات مجاز دانشجویان مقاطع مختلفبخشنامه های نظام وظیفه
راهنمای پرداخت اقساط معوقهآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای تمدید دفترچه اقساطآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای صدور تسویه حساب وام دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای صدور دفترچه اقساط وام دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
شیو نامه انضباطی دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های واحد حراست
طرح پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
معافیت تحصیلی دانشجویانبخشنامه های نظام وظیفه