آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه برگزاری امتحاناتآیین نامه امتحانات
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
بخشنامه سنوات تحصیلی مجاز وسنوات ارفاقی دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلیبخشنامه های نظام وظیفه
جدول سنوات مجاز دانشجویان مقاطع مختلفبخشنامه های نظام وظیفه
معافیت تحصیلی دانشجویانبخشنامه های نظام وظیفه
شیو نامه انضباطی دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های واحد حراست
آیین نامه انضباطی دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های واحد حراست
آئین نامه صندوق رفاه دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای پرداخت اقساط معوقهآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای تمدید دفترچه اقساطآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای صدور تسویه حساب وام دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای صدور دفترچه اقساط وام دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعیآیین نامه های اداری - مالی
طرح پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
آئین نامه نحوه ی تشویق مقالات علمیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه آموزشی مقاطع کارشناسی و کاردانیآیین نامه های آموزشی