فرم شماره ۸ - انصراف از نمره مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد