فرم شماره ۷ - برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد