فرم شماره ۲ - بررسی وضعیت آموزشی قبل از تایید پروپوزال