آیین نامه برگزاری امتحانات

بدینوسیله آیین نامه مصوب هشتمین شورای آموزشی موسسه آموزش عالی آیندگان مورخه 1393/10/9 در خصوص برگزاری و غیبت در امتحانات اعلام می گردد.

دانلود فایل