معاونت پژوهش و فناوری

نام : سید احمد

نام خانوادگی : عدالت پناه

مدرک تحصیلی : دکتری ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

پست الکترونیک : saedalatpanah@aihe.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۹