معاونت پژوهش و فناوری

 

نام :     فائزه

نام خانوادگی:    نجاتی

مدرک تحصیلی :     دکتری مهندسی عمران – زلزله

آدرس الکترونیکی   :      Nejati@Aihe.ac.ir

                          Civilifa_nj@yahoo.com

 

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۳۹۶