شورای اداری

به منظور تهیه و تنظیم برنامه ها و طرح هائی در زمینه اداری و مالی فراهم آوردن امکانات مناسب و کمک به امور اجرائی و رفاهی و همکاری با معاونت اداری و مالی و تعیین و تبیین خط مشی کلی امور اداری  موسسه شورای اداری تشکیل میشود.

اهداف شورا:   

  • هماهنگی در امور اجرایی موسسه
  • بررسی مشکلات کارکنان
  • اجرایی کردن نظام اداری و مالی در دانشکده  (منظور آیین نامه ها و دستورالعمل ها)
  • ارتقاء روشهای کار اداری
  • افزایش مشارکت کارکنان در اداره امور موسسه

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰