شورای پژوهشی

شورای پژوهشی

 به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیتهای پژوهشی، شورای پژوهشی تشکیل می‌شود.

 اعضای شورای پژوهشی عبارت‌اند از:

‌الف) معاون پژوهشی دانشگاه

ب) معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ج) معاونان پژوهشی یا نمایندگان دانشکده و پژوهشکده‌ها

‌د) یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه با معرفی رییس دانشگاه (‌در صورتی که واحد مستقل باشد) و با معرفی رییس‌دانشکده و آموزشکده (‌چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد)

ه) دو تن از چهار تن اعضای هیأت علمی، صاحب فعالیت‌های پژوهشی ارزنده به پیشنهاد معاون پژوهشی و تصویب شورای دانشگاه.

وظایف شورای پژوهشی دانشگاه عبارت است از:

‌الف) همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رییسه.

ب) ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:

 • بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه
 • هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه
 • مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
 • بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز‌صنعتی.

ج) تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق.

‌د) بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش.

ه) پیشنهاد چگونگی استاد از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش

‌و) تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.

‌ز) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد.

ح) تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه

ط) ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و‌نشر آثار علمی.

ی) پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه.

ک) ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه.

ل) تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور

م) برنامه‌ریزی فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی.

ن) پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه.

شرح وظایف شورای پژوهشی

 •  همکاری با معاون پژوهشی و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رییسه
 •   ارایه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای موسسه از جمله:

                           - بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در موسسه

-                          مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج موسسه

 -                        بررسی نحوه ارایه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری موسسه و مراکز‌صنعتی

 •   همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی موسسه
 •  تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط مشی پژوهشی و فناوری موسسه به منظور ارایه به شورای موسسه
 •   تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق
 • بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین متدهای پژوهشی
 • پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیات علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش
 • تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط
 •    ‌بررسی و اظهار نظر درباره مسایلی که شورای موسسه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد
 • تصویب طرحهای پژوهشی موسسه با اولویت بخشیدن به طرحهای پژوهشی کاربردی
 •  ایجاد انگیزه های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و‌نشر آثار علمی
 •  پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای موسسه
 • ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان موسسه برای کار درجامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه
 •  تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور
 • برنامه‌ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی واجد شرایط

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰