معاونت اداری - مالی

 

نام :   مهدی

نام خانوادگی :  رحیمی

مدرک تحصیلی :   دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

پست الکترونیکی : Rahimi@aihe.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۴۰۰