شورای آموزشی

 شورای آموزشی

‌- به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای موسسه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیت‌های آموزشی، شورای آموزشی تشکیل می‌شود.

- اعضای شورای آموزشی عبارت‌اند از:

‌الف) معاون آموزشی موسسه

ب) معاون تحصیلات تکمیلی موسسه

ج) معاونان آموزشی دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها

‌د) مدیر کل امور خدمات آموزشی موسسه

ه) دو تن از چهار تن اعضای هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای موسسه.

- وظایف شورای آموزشی موسسه عبارت است از:

‌الف) همکاری با معاون آموزشی موسسه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای موسسه و تصمیمات هیأت رییسه.

ب) ارائه پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای موسسه از جمله:

  • برنامه‌های آموزشی
  • نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب مصوبات
  • آیین‌نامه‌های آموزشی
  • طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه‌مدت و میان مدت
  • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

ج) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای موسسه یا معاون آموزشی موسسه به شورا ارجاع می‌دهد.

‌د) بررسی کیفیت آموزشی در موسسه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای موسسه.

ه) بررسی پیشنهاد تأسیس رشته‌ها و دوره‌های جدید موسسه

‌و) بررسی متون جزوه‌ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای موسسه

‌ز) بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته‌های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه‌های آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی.

ح) بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی موسسه که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رییس هر گروه آموزشی به‌شورای آموزشی ارجاع شود.