شـورای آموزشی

 شورای آموزشی

‌- به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیت‌های آموزشی، شورای آموزشی تشکیل می‌شود.

- اعضای شورای آموزشی عبارت‌اند از:

‌الف) معاون آموزشی دانشگاه

ب) معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ج) معاونان آموزشی دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها

‌د) مدیر کل امور خدمات آموزشی دانشگاه

ه) دو تن از چهار تن اعضای هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای دانشگاه.

- وظایف شورای آموزشی دانشگاه عبارت است از:

‌الف) همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رییسه.

ب) ارائه پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای دانشگاه از جمله:

  • برنامه‌های آموزشی
  • نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب مصوبات
  • آیین‌نامه‌های آموزشی
  • طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه‌مدت و میان مدت
  • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

ج) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع می‌دهد.

‌د) بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه.

ه) بررسی پیشنهاد تأسیس رشته‌ها و دوره‌های جدید دانشگاه

‌و) بررسی متون جزوه‌ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه

‌ز) بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته‌های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه‌های آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی.

ح) بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رییس هر دانشکده به‌شورای آموزشی ارجاع شود.

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶