کارشناس پژوهش

 

نام : سحر

نام خانوادگی : شکراللهی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی کامپیوتر

آدرس پست الکترونیک: shokrolahi@aihe.ac.ir

 

 

 

 

نام : صدیقه

نام خانوادگی : گلشاهی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیک: golshahi@aihe.ac.ir

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۴۰۰