آثار تاریخی تنکابن

از جمله آثار این شهرمی‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ساختمان شهربانی:

 

پل چشمه کیله:

حمام قدیمی در طبیعت دو هزار:

حمام امیر اسعد:

 

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰